خط مشی


اعتقاد شرکت خوان گستر جلب رضایت مشتریان بوده و محورهای زیر را برای تحقق آن استوار ساخته است و خود را متعهد به آن می داند :
۱- همیشه حق با مشتری است : این جمله آرمان و اعتقاد کارکنان شرکت خوان گستر می باشد و برای تحقق آن , رسیدگی به نظرات مشریان , حذف خلل بروز مشکل های کیفی , استمرار بهبود فرایند و خدمات شرکت را سرلوحه خود قرار داده است.

۲-طرح ریزی و پیاده سازی خدمات مختلف مربوطه و پشتیبانی آن مناسب با نیاز , انتقادات و پیشنهادات مشتریان .

۳- ایجاد زمینه مناسب بروز فعالیتهای فردی و گروهی کارکنان بوسیله برانگیخته نمودن استعدادهای ایشان و ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنها به منظور تضمین بهبود مستمر .

۴- توسعه سیستم مدیریتی , ترویج تفکر سیستمی , تمرکز بر روی نتایج مفید فرآیندهای شرکت و شناسایی و استفاده از دست آوردهای سابق شرکت .

۵- پایبند بودن به تعهدات و انجام به موقع و مطلوب قراردادها و پروژه های شرکت خوان گستر.

۶- توسعه نیروی انسانی و مشارکت کارکنان در ایجاد انگیزه , تامین رفاه , ارتقا سطح کیفی و ایجاد محیط کاری مناسب .

۷- تکیه بر اصل ” مشتری مداری ” و توجه به درخواستهای امروز مشتریان و تخمین نیازهای آینده مشتریان به منظور مرتفع ساختن آنها .

۸- شناسایی و ارزیابی بازارهای جدید و بهبود شرایط تجاری شرکت خوان گستر در روند رقابت سالم و هوشمند از داخل و خارج از کشور .

۹- به کارگیری فن آوری های روز ارتباطی دنیا در ایجاد شبکه ارتباطی سازمان .

۱۰- بهبود شرایط محیط کا منطبق با قوانین و مقررات ملی .

۱۱- ارتقا روز به روز بهره برداری , ارائه خدمات و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت شرکت خوان گستر .

۱۲- کاهش ضایعات جهت دستیابی به ضایعات صفر.

مدیریت شرکت از کلیه همکاران انتظار دارد ضمن درک صحیح خط مش و اهداف شرکت با همدلی و همفکری و همکاری صمیمانه نهایت سعی و تلاش خود را بکارگیرند .